DOŁĄCZ DO NAS
SOCIAL MEDIA
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle

© 2017 by MF MARTA FELIKS

REKLAMACJE I ZWROTY

Reklamacje


 

Aby dokonanać reklamacji należy uprzednio zawiadomić nas e-mailem, po czym wysłać dobrze zabezpieczoną przesyłkę, wraz z pisemnym oświadczeniem dotyczącym powodu składania reklamacji (opis wady). Adres do wysyłki:


 

MADI MARTA FELIKS

ul Wyspiańskiego 87a/5

41-219 Sosnowiec


 

Zwroty


 

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (dz. U. Z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późn. Zm.) Dla zakupów realizowanych wysyłkowo kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do dziesięciu dni od daty otrzymania produktu.


 

Warunkiem dokonania zwrotu w tym terminie jest odesłanie towaru w nienaruszonym stanie. W celu dokonania zwrotu uprzejmie prosimy o uprzednim zawiadomieniu nas e-mailem. Przedmiot nie może nosić żadnych śladów użytkowania lub uszkodzenia, musi posiadać wszystkie oryginalne opakowania, musi być zapakowany i dostarczony w sposób zapobiegający uszkodzeniu lub zagnieceniu torebki. Należność zostanie zwrócona na wskazany nr. konta bankowego w terminie do 4 dni roboczych.


 

REKLAMACJA & ZWROTY

KONSUMENCKIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


 

Umowy sprzedaży zawierane w SKLEPIE MF Marta Feliks są umowami zawieranymi na odległość w myśl ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, z uwagi na co Kupującemu będącemu Konsumentem, w przypadkach oraz na zasadach określonych ww. ustawą przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru bez podania przyczyny.

Jednakże, w wypadku towaru o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, ww. uprawnienie nie przysługuje, o czym stanowi art. 38 pkt. 3 ww. ustawy (Zamówienie Indywidualne).

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być połączone z fizycznym zwrotem towaru.W przypadku odstąpienia od umowy koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący.

W przypadku odstąpienia od umowy MF Marta Feliks zobowiązana jest zwrócić Kupującemu kwotę równą cenie zakupu zwracanego towaru oraz koszty dostarczenia rzeczy z tym zastrzeżeniem, że :

w przypadku, gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez MF Marta Feliks, MF Marta Feliks nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres

MADI MARTA FELIKS

ul Wyspiańskiego 87a/5

41-219 Sosnowiec

lub adres poczty elektronicznej (adres e-mail) mf@martafeliks.pl

Towar należy zwrócić na ww. adres w sztywnym kartonie np. w tym, w którym towar został dostarczony Konsumentowi. Jednocześnie zwracany towar należy odesłać w nienaruszonym stanie z metkami wraz z dowodem zakupu (paragon). MF Marta Feliks zastrzega, iż zawracany towar powinien być prawidłowo zapakowany, tak aby w czasie transportu nie uległ on zagnieceniu, zniszczeniu itp.

MF Marta Feliks może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


 

INFORMACJE OGÓLNE CO DO SKŁADANIA REKLAMACJI SPRZEDAWANEGO TOWARU

Gwarancja obejmuje wszystkie defekty wynikające z winy producenta. 
Gwarancji nie podlegają: 
-naturalne zużywanie się wyrobu oraz wytarcia powłoki galwanicznej okuć, a także wszelkie uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyrobu (obicia, otarcia, wytarcia lica na brzegach, zadrapania, zabrudzenia) 
uszkodzenia mechaniczne 
-wady jawne widoczne w dniu zakupu przy założeniu, że kupujący wiedział o nich w chwili zakupu 
-mechaniczne uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania, przeciążania  
- załamania bądź zmarszczenia powstałe w trakcie użytkowania będące wynikiem naturalnych właściwości eksploatacji materiału 


 

Jeżeli w ocenie Klienta nabyty przez niego towar ma wady, niezależnie od innych uprawnień, Klient może żądać naprawy towaru lub wymiany towaru na nowy. W tym celu Klient powinien:

odesłać towar (o ile to jest możliwe w oryginalnym opakowaniu i w załączonym dowodem zakupu) na następujący adres: MADI MARTA FELIKS, ul Wyspiańskiego 87a/5, 41-219 Sosnowiec z dopiskiem -„Reklamacja”.

przesłać lub przedłożyć w inny sposób na wskazany powyżej adres pisemne oświadczenie zawierające reklamację wadliwego towaru;

wskazać w powyższym oświadczeniu, czy domaga się naprawy towaru, czy też wymiany towaru na nowy, wolny od wad oraz określić, na czym polega wada towaru oraz datę jej powstania;

wskazać w powyższym oświadczeniu dane kontaktowe dla potrzeb załatwienia przez MF Marta Feliks reklamacji, w tym: adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu.

MF Marta Feliks rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej wniesienia przez Klienta.

W razie rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta MF Marta Feliks dokonuje, zgodnie z żądaniem Klienta naprawy towaru lub wymiany reklamowanego towaru na pełnowartościowy. MF Marta Feliks może odmówić żądaniu Klienta naprawy towaru, jeżeli jest to niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem (tj. wyminą towaru na nowy, wolny od wad) wymagałoby nadmiernych kosztów.

MF Marta Feliks pokrywa uzasadnione koszty reklamacji, w tym udokumentowany koszt przesłania towaru będącego przedmiotem reklamacji przez Klienta.


 

MF Marta Feliks informuje, iż wszelkie ewentualne niezgodności wymiaru torebki należy skonsultować z MF Marta Feliks , gdyż w przypadku torebek o nieregularnym kształcie wymiary podane przez MF Marta Feliks na stronie sklepu MF Marta Feliks , a samodzielnie pobrany wymiar mogą się różnić. Może to wynikać z pobierania miary torebki przez Klienta w innym miejscu torebki niż dokonała tego MF Marta Feliks

Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Konsumenta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji towaru.

MF Marta Feliks jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. MF Marta Feliks ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).


 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Jednocześnie, informujemy, że mają Państwo możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z tych sposobów dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

Załączniki